Prelucrarea datelor

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

       În data de 4 mai 2018 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:
•    Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
•    Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.
Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea. Regulamentul General de Protecția Datelor intră în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.
           Primăria comunei Gâdinți, Jud.Neamţ colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE  (Regulamentul general privind protecţia datelor).
           Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”Administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale, având rolul de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
          Acest drept poate fi exercitat și de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:
1.    serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
2.    cultura;
3.    tineretul;
4.    sportul;
5.    situaţiile de urgenţă;
6.    protecţia şi refacerea mediului;
7.  evidenţa persoanelor;
8.  podurile şi drumurile publice;
9.  serviciile comunitare de utilitate publică
10.  punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
11.  alte servicii publice stabilite prin lege:
•         Impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității,
•         Colectare debite/ recuperare creanțe,
•         Emitere autorizații/ licențe,
•         Registru agricol;
•         Fond funciar;
•         Cadastru agricol;
•         Gestiunea economico-financiară și administrativă, achizitii publice;
•         Darea în administrare,concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei;
•         Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei ;
•         Stare civilă  si  procedură succesorală,
•         Urbanism și amenajarea teritoriului;
•         Registrul electoral - evidență electorală,
•         Arhivă;
•         Registratură, Relații publice, Secretariat.

           Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza în mod legal numai dacă se bazează pe unul din temeiurile juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulament, respectiv:
1)  Consimțământul persoanei vizate;
2)  Prelucrare necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;
3)  Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;
4)  Prelucrare necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
5)  Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal:
-  Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale;

Păstrarea datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:
         În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
•         Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
•         Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16);
•         Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (art.17);
•         Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18);
•         Dreptul la portabilitatea datelor (art.20);
•         Dreptul la opoziţie (art.21).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Primăriei Gâdinți sau aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
                                                              Adresa  A.N.S.P.D.C.P.
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,
Sector 1, cod poștal 010336, București, România,
fax: +40.318.059.602,   e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Vezi/descarcă, mai jos, documente în format PDF:

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Directiva UE Nr. 680 din 2016

Politica de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Drepturile persoanelor vizate potrivit regulamentului nr 679

Broşura de prezentare ANSPDCP

Brosura Regulament GDPR (ANSPDCP)

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal in cadrul Primariei comunei Gâdinți este domnul TĂLPĂLARU JĂNICĂ-MIRCEA, ☎ Tel. 0740 303354;  e-mail: primaria_gadinti @yahoo.com, prin Dispoziţia nr. 44 din 05.07.2018